என்னைப் பற்றி

Visalakshi Ramani

இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் முன் பிறந்தவள்.
இசை, நடனம், கணிதம், பௌதிகம் கற்றவள்.
கற்றவற்றை நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக,
மற்றவர்க்கும் கற்றுக் கொடுத்து வந்தவள்.

இலக்கியம், வரைகலை, வர்ணம் தீட்டுவதில்,
இயல்பாகவே மிகுந்த நாட்டம் உடையவள்.
குழந்தைகளுக்கு 72 ஆங்கிலக் கட்டுரைகள்,
குழந்தைகள் பகுதியில், ‘தி ஹிந்து’வில் பிரசுரித்தவள்.

ஆன்மீகத் தேடலிலும், ஆத்மாவை அறிவதிலும்
அண்மைக்காலமாக மிக்க ஈடுபாடு கொண்டவள்.
அனைவரும் ஆண்டவன் முன்பு சமம் என்றும்
அனைவருக்கும் அவன் அருள் உண்டு என்றும்
முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை என்றும்
முழு மனத்துடன் என்றும் திடமாக நம்புபவள்.

படைப்பதுடன் முடிந்துவிடும் என் கடமை!
படிப்பதும் சுவைப்பதும் உங்கள் உரிமை !
படித்ததை நன்கு உணர்வதும், உணர்ந்தபடி
நடப்பதும் நன்மை பயப்பது உண்மையே !


NOTE: When the cursor is kept on the name of the KaaNdam appearing on the top of this home page, drop lists will appear for each KaaNdam for easy selection without having to scroll all the way down on the long list at the right hand side.

The complete list of my blogs can be accessed by clicking on the link: My blog of blogs!. Clicking on any of those blogs will give an introduction to it and navigate you to the website.

New blogs under construction:

http://sreemannarayaneeyam.wordpress.com/

http://devibhaagavatam.wordpress.com/

http://devibhaagavatam2.wordpress.com/

http://devibhaagavatam3.wordpress.com/

http://devibhaagavatam4.wordpress.com/

https://devibhaagavatam5.wordpress.com/

http://devibhaagavatam6.wordpress.com/

Please visit these sites for Kandapuraanam

http://visalvenki.wordpress.com/

http://kandapuraanam2.wordpress.com/

http://kandapuraanam3.wordpress.com/

http://kandapuraanam4.wordpress.com/

https://kandapuraanam5.wordpress.com/

http://kandapuraanam6.wordpress.com/

Other blogs in Tamil

https://agayatreemantraeveryday.wordpress.com/

https://visalramani.wordpress.com/

https://kayarevee.wordpress.com/

https://sanskrittotamil.wordpress.com/

https://mostconfusingwordsintamil.wordpress.com/

https://vinayakapuraanam.wordpress.com/

https://vinayakapuraanam2.wordpress.com/

https://sreevenkatesapuraanam.wordpress.com/

https://lalitasahsaranaama.wordpress.com/

https://sreemannarayaneeyam.wordpress.com/

Visalakshi Ramani

Advertisements